DEGREE PROGRAMS

title_arrow

LATARBELAKANG PROGRAM

Sarjana Muda Syariah Islamiyyah (Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah – Fiqh Kekeluargaan)

Objektif Pembelajaran

 • Menghasilkan sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang memiliki kemampuan akademik yang integratif, bersifat professional, beriman, taqwa dan akhlak mulia.

 • Mengembang, menyebar-luaskan dan menerapkan Hukum Keluarga Islam untuk meningkatkan kewibawaan kehidupan dan kebudayaan masyarakat.

Hasil Pembelajaran

 • Ahli dalam penyelidikan dan penerapan Hukum Keluarga Islam untuk urusan pekerjaan mahupun masyarakat.

 • Ahli dalam memberikan bantuan dan konstitusi hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

 • Ahli dalam penerapan administrasi Hukum Keluarga Islam.

Bahasa Pengantar

 • Bahasa Indonesia

 • Bahasa Arab

Kaedah Pembelajaran

 • Kuliah

 • Pembelajaran aktif

Tempoh Pengajian

 • 18 bulan

Syarat Kemasukan

Pelajar perlu mempunyai syarat-syarat daripada berikut:

 • 18 tahun ke atas

 • Diploma Syariah Islamiyyah atau Thanawiyah ‘Aliyyah atau yang setaraf dengannya

 • Lulus ujian kemasukan dan sesi temuduga

 • Kelulusan lain yang setaraf dan didapati sesuai

Yuran Pengajian

 • Yuran bulanan – SGD 270 / bulan*

 • Yuran Pendaftaran – SGD 100*

 • Yuran Ujian – SGD 50 / module*

 • Yuran Buku – TBA

*tidak termasuk 7% GST

Semester Pengambilan

 • Jun

Kemudahan Kampus

Kemudahan di Pusat Pendidikan Jamiyah:

 • Kemudahan untuk Pelajar dan Alumni

 • Zon Wi-fi

 • Bantuan kewangan

 • Perpustakaan

 • Bilik darjah yang kondusif dan berhawa dingin

 • Oditorium pelbagai guna

PENDAFTARAN

Klik sini untuk memuat turun borang kemasukan. Borang ini boleh dikirimkan melalui emel ke jec@jamiyah.org.sg

SENARAI SUBJEK

Semester I

Semester II

Ilmu Tauhid

Ushul Fiqh

Akhlak Tasawuf

Fiqh

Ulumul Qur’an

Tafsir

Ulumul Hadits

Hadits

Bahasa Indonesia

Arabic II

Arabic I

English II

English I

IAD, ISD, IBD

Pancasila

Komputer

Praktikum

Hukum Perdata Islam I

Ilmu Hukum

Praktikum

Semester III

Semester IV

Sejarah Peradaban Islam

Manajemen Organisasi

Metode Studi Islam

Ushul Fiqh III

Filsafat Ilmu

Fiqh Mawarits

Civic Education

Peradilan di Indonesia

Hadits Ahkam I

Hukum Tata Negara

Hukum Perdata Islam II

Hukum Acara Perdata

Ushul Fiqh II

Qawaid Fiqh

Fiqh Munakahat

Hukum Acara PA

Fiqh Muamalat I

Hukum Pidana

Hukum Perdata I

Hukum Acara Pidana

Qiraatul Kutub I

Hukum Ekonomi & Perbankan

Praktikum

Qiraatul Kutub II

Praktikum

Semester V

Semester VI

Metode Penelitian I

Kewirausahaan

Tafsir Ahkam I

Metode Penelitian II (Hukum)

Hukum Perlind. Konsumen

Ilmu Falak II

Ilmu Falak I

Sejarah Sosial Hukum Islam

Hukum Adm. Negara

Sosio/Antropologi Hukum

Hukum Perdata II

Hadits Ahkam II

Bank & Lembaga Keu.Syariah

Tafsir Ahkam II

Hukum Agraria

Filsafat Hukum

Hukum Adat

Hukum Arbitrase

Qiraatul Kutub III

Qiraatul Kutub IV

Praktikum

Praktikum

Semester VII

Semester VIII

Statistik

KKN/PKL

Filsafat Hukum Islam

Skripsi

Fiqh Kontemporer

Ujian Komprehensif

Etika Profesi Hukum

Ujian Munaqasyah

Keadvokatan

Hukum Internasional

Hukum Ekonomi Syari’ah

Hukum Perikatan

UU Zakat dan Haji

Ilmu Perundangan

Mata Kuliah Pilihan

Praktikum

PENSYARAH

Semua pensyarah bertauliah dari Fakulti UIN-SUMUT, Medan, Indonesia.

AKREDITASI

GALERI